ENGLISH GRADE 8 

U5. FESTIVALS IN VIETNAM 

  1. GRAMMAR
  1. TRẠNG TỪ NỐI (CONJUNCTIVE ADVERBS)

Trạng từ nối có thể được dùng để nối 2 MỆNH ĐỀ độc lập, hoặc 2 câu, hoặc 2 đoạn văn.

Ví dụ: HOWEVER : Tuy nhiên

  1. Đầu câu số 2: Sentence 1. However, Sentence 2.  

The pandemics has spread out around the capital. However, our study has taken place smoothly.

  1. Giữa 2 mệnh đề: Clause 1; however, Clause 2.

The pandemics has spread out around the capital; however, our study has taken place smoothly.

  1. Đặc biệt: (However, Otherwise, Though) Đứng cuối câu số 2. Sentence 1. Sentence 2, however.

The pandemics has spread out around the capital. Our study has taken place smoothly, however.

Một số trạng từ nối phổ biến:

- However: Tuy nhiên

- Nevertheless: Tuy nhiên

- Nonetheless: Tuy nhiên

- Otherwise: Mặt khác

- Moreover = Furthermore = In addition = Additionally = What is more = What’s more = Also = Plus: Ngoài ra, hơn nữa

- Besides = Alongside: Bên cạnh đó

- Therefore = Hence: Do vậy

II. VOCABULARY: FESTIVALS IN VIETNAM

Homework: Click the link below to do the exercises:

https://forms.gle/JJuCy2EAchoJxXGU6