U1. LEISURE ACTIVITIES (Tiếng Anh lớp 8) 

I. GRAMMAR: LIKES 

LIKE TO DO  LIKE DOING 
Meanings: You want to do something because you like it.  Meanings: It's your hobby. Whenever you do it, you like it.

Examples:

1. He likes to play football tomorrow. 

2. I like to eat some bread before bedtime today.

3. She loves to meet her idol in the future.

4. He prefers to drink a cup of coffee tomorrow morning.

Examples:

1. He likes playing football. 

2. I like eating some bread before bedtime.  

3. She loves meeting her idol.

4. He prefers drinking a cup of coffee in the morning.

1. Like to do/ doing: Thích làm gì

2. love to do/ doing: Yêu thích việc gì 

3. enjoy doing: Thích làm gì (thấy vui, thưởng thức)

4. fancy doing (start new hobbies): Mới thích việc gì 

5. adore doing = really like doing: Say mê, mê làm gì

6. be interested in doing: thích thú với việc gì

7. Be fond of doing (long hobby): thích làm gì (từ lâu rồi)

8. Be keen on doing (strong hobby): Say mê việc gì

9. Be really into doing = really like doing: Thực sự thích làm gì 

10. Be addicted to doing: say mê, nghiền cái gì

11. Be hooked on doing: Vô cùng thích thú với việc gì 

12. dislike to do/ doing: không thích làm gì 

13. hate to do/ doing: ghét làm gì 

14. detest to do/ doing: Căm ghét, ghét cay ghét đắng cái gì

15. mind doing: Phiền toái việc gì 

16. would like to do (want to do something in a formal way): thích/ muốn làm gì (trang trọng)

17. would love to do (want to do something in a formal way): thích/ muốn làm gì (trang trọng)

18. would prefer to do (want to do something in a formal way): thích/ muốn làm gì (trang trọng)

19. would hate to do (formal): Ghét việc gì (trang trọng)

20. Like V-ing better: Thích việc gì hơn 

Eg1.: I like reading comics better.

21. Prefer V1-ing to V2-ing: Thích việc gì hơn việc gì khác

Eg2: I prefer reading comics to learning English.

22. Would prefer to V1 rather than V2: Thích việc gì hơn việc gì khác

Eg3: I would prefer to read comics rather than learn English.

23. Would rather V1 than V2: Thích việc gì hơn việc gì khác

Eg4: I would rather read comics than learn English.  

II. VOCABULARY: Leisure activities 

1.  go mountain biking (v) đi đạp xe leo núi

2. go shopping (v) đi mua sắm

3. go window-shopping (v) đi ngắm hàng 

4. hanging out (v) đi dạo 

5.  make crafts (v) làm đồ thủ công 

6. make origami (v) gấp giấy 

7. see a movie (v) đi xem phim ở rạp 

8. play a musical instrument (v) chơi một nhạc cụ 

9. play video games (v) chơi trò chơi điện tử 

10. play beach games (v) chơi các trò chơi trên bãi biển 

III. HOMEWORK: Click the link below to do the exercises

https://forms.gle/YhZFWv7jUBhRpSPg9