1. Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 9

Từ vựng Loại từ Phiên âm Nghĩa

express

(a) [iks'pres] nhanh
demand (n) [di'mɑ:nd] nhu cầu
shoplifter (n) ['∫ɔp'liftə] kẻ trộm đồ
picpocket (n) ['pikpɔkit] kẻ móc túi
rural network (n) ['ruərəl 'netwə:k] mạng lưới nông thôn
Flower Telegram Service (n) ['flauə 'teligræm 'sə:vis] dịch vụ điện hoa
surface mail (n) ['sə:fis'meil] thư gửi đường bộ hoặc đường biển
dissatisfaction (n) [di,sætis'fæk∫n] sự không hài lòng
transmit (v) [trænz'mit] gửi, phát, truyền
Messenger Call Service (n) ['mesindʒə kɔ:l 'sə:vis] dịch vụ điện thoại
Express Mail Service  (n) [iks'pres meil 'sə:vis] dịch vụ chuyển phát nhanh
registration (n) [,redʒi'strei∫n] sự đăng ký
fixed (a) [fikst] cố định
notify (v) ['noutifai] thông báo
secure (a) [si'kjuə] an toàn, bảo đảm
punctuality (n) [,pʌηkt∫u'æləti] tính đúng giờ
greetings card (n) ['gri:tiηkɑ:d] thiệp chúc mừng
subscriber (n) [səb'skraib] thuê bao
well-trained (a) [wel 'treind] lành nghề
technology (n) [tek'nɔlədʒi] công nghệ
speedy (a) ['spi:di] nhanh chóng
facsimile (n) [fæk'simili] bản sao, máy fax
on the phone (exp) [foun] đang nói chuyện điện thoại
capacity (n) [kə'pæsiti] công suất
clerk (n) [klɑ:k] thư ký
upgrade (v) [ʌp'greid] nâng cấp
courteous (a) ['kə:tjəs] lịch sự
advantage (n) [əd'vɑ:ntidʒ] thuận lợi
digit (n) ['didʒit] chữ số
spacious (a) ['spei∫əs] rộng rãi
director (n) [di'rektə] giám đốc
transfer (n;v) ['trænsfə:] chuyển
cellphone (n) [sel foun] điện thoại di động
telephone line (n) ['telifoun lain] đường dây điện thoại
customer (n) ['kʌstəmə] khách hàng
recipient (n) [ri'sipiənt] người nhận
parcel (n) ['pɑ:s(ə)l] bưu kiện
reduction (n) [ri'dʌk∫n] sự giảm bớt
subscribe (v) [səb'skraib] đăng ký, đặt mua

2. Bài tập vận dụng 

Bài tập: Complete each sentence, using who, whom, or whose

Bài tập Lời giải

1. A pacifist is a person ………..believes that all wars are wrong.

1. who            

2. An orphan is a child…………….parents are dead.  2. Whose
3. I don’t know the name of the woman……………I met yesterday. 3. whom/ who
4. This school is only for children……………….first language is not English. 4. whose
5. The woman………………I wanted to see was away on holiday. 5. whom/ who

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!