1. Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 8

relic

/ˈrelɪk/ (n) cổ vật
royal /ˈrɔɪəl/ (adj) nhà vua, hoàng gia
poetic /pəʊˈetɪk/ (adj) thơ ca
mosaic /məʊˈzeɪɪk/ (adj) khảm, chạm khảm
landscape /ˈlændskeɪp/ (n) phong cảnh (thiên nhiên)
excavation /ˌekskəˈveɪʃn/ (n) khai quật
mausoleum /ˌmɔːsəˈliːəm/ (n) lăng mộ
tomb /tuːm/ (n) lăng mộ
magnificent /mæɡˈnɪfɪsnt/ (a) tuyệt đẹp
harmonious /hɑːˈməʊniəs/ (a) hài hòa
cruise /kruːz/ (n) chuyến du ngoạn trên biển
decorate /ˈdekəreɪt/ (v) trang trí
dome /dəʊm/ (n) mái vòm
archaeological /ˌɑːkiəˈlɒdʒɪkl/ (adj) thuộc về khảo cổ học
imperial /ɪmˈpɪəriəl/ (a) thuộc về hoàng tộc
irresponsible /ˌɪrɪˈspɒnsəbl/ (a) thiếu trách nhiệm, vô trách nhiệm
citadel /ˈsɪtədəl/ (n) thành trì 
acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/ (v) chấp nhận
scenic /ˈsiːnɪk/ (adj) có cảnh quan đẹp
intact /ɪnˈtækt/ (a) nguyên vẹn, không bị hư tổn
fauna /ˈfɔːnə/ (n) hệ động vật
geological / /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl (a) thuộc về địa chất
worship /ˈwɜːʃɪp/ (n) thờ cúng, tôn thờ
expand /ɪkˈspænd/ (v) mở rộng
outstanding /aʊtˈstændɪŋ/ (adj) xuất chúng
respectively /rɪˈspektɪvli/ (adv) lần lượt
masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n) kiệt tác
sanctuary /ˈsæŋktʃuəri/ (n) thánh địa, địa điểm thẩn thánh
in ruins /ˈruːɪn/ (idiom) bị phá hủy, đổ nát
dynasty /ˈdɪnəsti/ (n) triểu đại
craftsman /ˈkrɑːftsmən/ (n) thợ thủ công
mosque /mɒsk/ (n) nhà thờ Hồi giáo
heritage /ˈherɪtɪdʒ/ (n) di sản
flora /ˈflɔːrə/ (n) hệ thực vật
bury /ˈberi/ (v) chôn vùi, giấu trong lòng đất
preserve /prɪˈzɜːv/ (v) bảo tồn
emperor /ˈempərə(r)/ (n) đế vương, nhà vua
demolish /dɪˈmɒlɪʃ/ (v) đổ sập
breathtaking /ˈbreθteɪkɪŋ/ (adj) đẹp đến ngỡ ngàng

2. Bài tập vận dụng 

Bài tập: Fill the blanks with the right form of the words

dynasties heritage  intact  complex relics excavations
Câu hỏi Đáp án

1. These historic buildings are an important part of Ha Noi’s .... and should be preserved. 

heritage
2. During the different ...., the Thang Long Imperial Citadel was expanded.  dynasties
3. The archaeological .... that led to the discovery ofthe ancient city lasted several years.  excavations
4. A lot of ancient houses in Hoi An remain .... even after several hundred years.  intact
5. A lot of ... from ancient times are on display at the national heritage museum.  relics
6. The old houses have been pulled down in order to build a modern residential ... complex

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!