1. Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 7

Từ mới Phiên âm Loại từ Nghĩa 

ancestor

/ˈænsestə(r)/ (n) ông bà, tổ tiên
wedding ceremony /ˈwedɪŋˈserəməni/ (np) lễ cưới
superstitious /ˌsuːpəˈstɪʃəs/ (adj) mê tín
ritual /ˈrɪtʃuəl/ (n) lễ nghi
legend /ˈledʒənd/ (n) truyền thuyết, truyện cổ tích
altar /ˈɔːltə(r)/ (n) bàn thờ
wealth /welθ/ (n)  sự giàu có, giàu sang, của cải
Taurus /ˈtɔːrəs/ (n)  chòm sao/ cung Kim ngưu
Virgo /ˈvɜːɡəʊ/ (n) chòm sao/ cung Xử nữ

Sagittarius

/ˌsædʒɪˈteəriəs/ (n) chòm sao/ cung Nhân mã
Scorpio /ˈskɔːpiəʊ/ (n) chòm sao/ cung Thiên yết
Pisces /ˈpaɪsiːz/ (n) chòm sao/ cung Song ngư
Leo /ˈliːəʊ/ (n) chòm sao/ cung Sư tử
Libra /ˈliːbrə/ (n) chòm sao/ cung Thiên bình
Gemini /ˈdʒemɪnaɪ/ (n) chòm sao/ cung Song tử

Aquarius

/əˈkweəriəs/ (n) chòm sao/ cung Thủy bình
Aries /ˈeəriːz/ (n) chòm sao/ cung Bạch dương

Cancer

/ˈkænsə(r)/ (n) chòm sao/ cung Cự giải
Capricorn /ˈkæprɪkɔːn/ (n) chòm sao/ cung Ma kết
fortune /ˈfɔːtʃuːn/ (n) vận may, sự giàu
superstition /ˌsuːpəˈstɪʃn/ (n) sự tín ngưỡng, mê tín
mystery /ˈmɪstri/ (n)  điều huyền bí, bí ẩn
horoscope /ˈhɒrəskəʊp/ (n) số tử vi, cung Hoàng đạo
high status /haɪ ˈsteɪtəs/ (np) có địa vị cao, có vị trí cao
venture /ˈventʃə(r)/ (n) dự án hoặc công việc kinh doanh
prestigious /preˈstɪdʒəs/ (adj) có uy tín, có thanh thế
honeymoon /ˈhʌnimuːn/ (n) tuần trăng mật
soul /səʊl/ (n) linh hồn, tâm hồn
rebel /ˈrebl/; /rɪˈbel/ (v,n) nổi loạn, chống đối
funeral /ˈfjuːnərəl/ (n)  đám tang
contrast /ˈkɒntrɑːst/ (n) sự tương phản, sự trái ngược
protest /ˈprəʊtest/; /prəˈtest/ (n,v) sự phản kháng, sự phản đối
life partner /laɪf ˈpɑːtnə(r)/ (np)  bạn đời
majority /məˈdʒɒrəti/ (n) phần lớn
handkerchief /ˈhæŋkətʃɪf/ (n) khăn tay
export /ˈekspɔːt/ (n) sự xuất khẩu, hàng xuất
diversity /daɪˈvɜːsəti/ (n) sự đa dạng, phong phú
nfluence /ˈɪnfluəns/ (n) sự ảnh hưởng
import /ˈɪmpɔːt/ (n) sự nhập khẩu, hàng nhập

2. Bài tập vận dụng 

Bài tập: Fill in the gaps with the correct form of the adjective in brackets. Add any other words if necessary.

Câu hỏi Đáp án
1. Is life much _________ (hard) or _________ (easy) for teenagers now than it was in the past? harder, easier
2. Life is _________________ (dangerous) today than it was 100 years ago. more / less dangerous
3. Pho is _______________(famous) dish in Viet Nam. the most famous
4. Cities are a lot _________________ (polluted) than they were in the past. more polluted
5. It was _________________ (delicious) food I have ever eaten. the most delicious

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!