Modal verbs (Động từ khuyết thiếu)

Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh có thể được hiểu theo 5 nhóm như sau: 

I. NHÓM 1: KHẢ NĂNG 

1. KHẢ NĂNG Ở HIỆN TẠI

- Can: Khả năng phải học tập, rèn luyện

Eg1.: She can speak English fluently.

Eg2: She can swim.

- be able to: Khả năng thiên bẩm

Eg1.: She is able to speak fluently.

Eg2.: She is able to swim.

2. KHẢ NĂNG TRONG QUÁ KHỨ

Could: Có thể làm gì trong quá khứ 

Eg.: Her son could sing English songs when he was 2 years old. 

II. NHÓM 2: CHO PHÉP: 

1. XIN PHÉP: 

- Can: Bạn xin phép người khác xem bạn có thể làm gì không (trường hợp thân mật) 

Eg1: Can I borrow your pen? 

Eg2.: Can I use this book? 

- Could: Bạen xin phép người khác xem bạn có thể làm gì không (trang trọng hơn Can) 

Eg1: Could you please show me how to get to the nearest bank? 

Eg2.: Could I ask you some questions about the project? 

- May: Bạn xin phép người khác xem bạn có thể làm gì không (trang trọng hơn cả Could) 

Eg1: May I send the file to you via e-mail by tomorrow? 

Eg2.: May I help you edit the contract? 

2. CHO PHÉP: 

- Can: Bạn có thể làm gì (thân mật, chắc chắn)

Eg1: You can use my book as long as you return it to me. 

Eg2.: You can call me Hapi. 

- May:  Bạn có thể làm gì (trang trọng)

Eg1: You may leave the office soon in case of emergency.  

Eg2.: You may change some details in the file. 

III. NHÓM 3: LỜI KHUYÊN 

- Should/ Ought to: Nên làm gì (Lời khuyên chung chung)

Eg1: You look tired. You should take a rest.   

Eg2.: Your results are bad. You ought to study harder. 

- Had better/ Better: Nên làm gì (Lời khuyên cụ thể)

Eg1: You have a sore throat. You had better drink warm honey mixed with ginger.    

Eg2.: Your speaking is not fluent. You better practise speaking English with different topics within at least 15 minutes every day.  

IV. NHÓM 4: BẮT BUỘC 

1. BẮT BUỘC LÀM GÌ Ở HIỆN TẠI: 

- Must/ Mustn't: Phải làm gì đó/ Không được phép làm gì đó (Vì đó là luật, quy định) 

Eg1: You must adopt the law. 

Eg2.: You must wear uniforms on Mondays. 

- Have to: Phải làm gì (vì người khác yêu cầu) 

Eg1: I have to finish my homework. 

Eg2.: I have to do the washing up every day. 

- Need to: Cần phải làm gì (vì điều đó cần thiết)

Eg1: You need to go to bed by 11 o'clock. 

Eg2.: She needs to speak English every morning. 

2. KHÔNG BẮT BUỘC LÀM GÌ Ở HIỆN TẠI: 

- don't have to: Không phải làm gì 

Eg1: You don't have to clean the car.

Eg2.: I don't have to go to school on Sundays. 

- don't need to: Không cần phải làm gì 

Eg1: You don't need to add any salt in this soup.

Eg2.: She doesn't need to make breakfast. 

- needn't: Không cần làm gì 

Eg1: You needn't hand in your assignment soon.

Eg2.: She needn't buy bread for me. 

3. BẮT BUỘC LÀM GÌ TRONG QUÁ KHỨ: 

- Had to: Phải làm gì (trong quá khứ)

Eg1: I had to buy some coffee for my colleagues yesterday. 

Eg2.: She had to go to bed late to finish her homework last night.

4. KHÔNG BẮT BUỘC LÀM GÌ TRONG QUÁ KHỨ: 

- Didn't have to: Không  phải làm gì (trong quá khứ)

Eg1: I didn't have to go to school yesterday. 

Eg2.: She didn't have to prepare food this morning. 

- Didn't need to: Không cần phải làm gì (trong quá khứ)

Eg1: I didn't need to pick up him at school last week. 

Eg2.: She didn't need to pay for her coffee this afternoon. 

V. NHÓM 5: KHẢ NĂNG XẢY RA 

1. ĐIỀU GÌ ĐÓ CHẮC CHẮN XẢY RA/ KHÔNG XẢY RA Ở HIỆN TẠI: 

- Must: 

- Can't:

- Couldn't: 

2. ĐIỀU GÌ ĐÓ CÓ THỂ XẢY RA Ở HIỆN TẠI HOẶC TƯƠNG LAI: 

- Should: 

- Ought to:

3. KHẢ NĂNG Ở HIỆN TẠI HOẶC TƯƠNG LAI (KHÔNG CHẮC CHẮN): 

- Could: 

- May: 

- Might: