Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tổng hợp những kiến thức cơ bản liên quan đến chủ đề Work bao gồm một số từ vựng và một vài câu hỏi thường gặp trong các bài thi IELTS Speaking Part 3. 

1. Từ vựng về Work

Vocabulary

Phonetic

Meaning

do an internship

/dəʊ ən ˈɪntəːnʃɪp/

đi thực tập

design boutique

/dɪˈzʌɪn buːˈtiːk/

hãng thời trang thiết kế

handle

/ˈhand(ə)l/

làm việc với

value

/ˈvaljuː/

định giá

in the works

/ɪn ðə wəːks/

đang trong quá trình thực hiện

launch

/lɔːn(t)ʃ/

ra mắt

crucial

/ˈkruːʃ(ə)l/

thiết yếu, cốt lõi

the ground floor

/ðə ɡraʊnd flɔː/

(làm lại) từ đầu

brainstorm

/ˈbreɪnstɔːm/

động não

double back

/ˈdʌb(ə)l bak/

(đọc) lại hai lần

clarity

/ˈklarɪti/

sự rõ ràng

pitch

/pɪtʃ/

trình bày (ý tưởng)

Incorporate

/ɪnˈkɔːpəreɪt/

tích hợp, kết hợp

modification

/ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/

sự thay đổi

over the moon

/ˈəʊvə ðə muːn/

vô cùng vui sướng

ingenuity

/ˌɪndʒɪˈnjuːɪti/

bản chất

2. Các câu hỏi thường gặp về Work

Which jobs would you say are most respected in your country?

Well, I think professional professions like the field of law, education, and medicine might be the most highly valued ones. Mainly due to the fact that people working in these fields can easily earn attractive income compared to others.

Some people say it’s better to work for yourself than be employed by a company. What’s your opinion?

I used to be a full time employee and felt very stressed. Namely, most of the time, I have a packed schedule and face a heavy workload to meet deadlines. So even though it's really hard to run my own business, I feel a lot more comfortable with it.

What changes in employment have there been in recent years in your country?

As far as I know, more and more people, especially the younger generation, are starting their own businesses. Therefore, the "start-up" community is becoming more active than ever, especially for technology startups.

What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?

If I am offered a job, I will definitely go through the company's compensation package such as salary, allowance, maternity or paternity leave, insurance, pension plan, leave, etc. Also, I need to know about my area of responsibility. that I can guarantee that I won't be overwhelmed with heavy traffic on the road.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!