Food là một trong những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, chắc chắn đây sẽ là một topic quan trọng và hay gặp trong các bài thi IELTS Speaking Part 3. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tổng hợp cá kiến thức cần thiết cho chủ đề Food.

1. Từ vựng về Food 

Foodie /ˈfuːdi/: người sành ăn

Imported beverages /ɪmˈpɔːtɪd ˈbɛv(ə)rɪdʒ/: thức uống nhập khẩu

Haunt /hɔːnt/: ám ảnh

Put off /ˈpʌt ɒf/: làm (ai đó) phát ớn

Scrumptious /ˈskrʌm(p)ʃəs/: ngon miệng

Unsweetened /ʌnˈswiːt(ə)nd/: không đường

Drool over /druːl ˈəʊvə/: chảy dãi

Get the munchies /ɡɛt ðə mʌntʃɪz/: đói bụng

Daydream /ˈdeɪdriːm/: mơ màng (giữa ban ngày)

Feast on /fiːst ɒn/: ăn thoả thích

Ready meal /ˈrɛdi miːl/: bữa ăn mua sẵn

Take-away /teɪk əˈweɪ/: thức ăn mua mang về

Home-cooked food /həʊm kʊkt fuːd/: đồ ăn nấu tại nhà

Tuck into /tʌk ɪntʊ/: ăn uống ngon lành

Starving hungry /ˈstɑːvɪŋ hʌŋɡri/: rất đói

Grab a bite to eat /ɡrab ə bʌɪt tə iːt/: ăn tạm

Junk food /dʒʌŋk fuːd/: đồ ăn vặt

Dessert /dɪˈzəːt/: món tráng miệng

Have a sweet tooth /hav ə swiːt tuːθ/: thích ăn vặt

Mouth-watering /maʊθ wɔːtərɪŋ/: (món ăn) làm chảy nước miếng

2. Các câu hỏi thường gặp về Food 

Is it important to you to eat healthy food?

Yes of course! Just as you can't put substandard fuel in your car and expect high performance, your body can't function optimally if you eat poor quality food. You have to treat your body well and take care of it like your own life.

Are there many vegetarians in your country?

Right. Recently, the number of vegetarians is increasing. It is thought that often the elderly or those who follow a certain religion such as Buddhism will be vegetarian. However, today, young people also participate more in the vegetarian community for many reasons, including health reasons.

Why do you think some people choose to be vegetarians?

People become vegetarians for a variety of reasons, including health, religious beliefs, concerns about animal welfare or the use of antibiotics and hormones in livestock, or a desire to eat in a way that avoids such use. excessive environmental resources. Some people follow a vegetarian diet largely because they can't afford to eat meat.

As a result, vegetarianism is becoming more attractive and accessible thanks to the year-round availability of fresh produce. We have more vegetarian options and the growing culinary influence of cultures with predominantly plant-based diets.

Is the food that people eat today in your country different from the food that people used to eat in the past? (if yes, in what ways has it changed?)

In my opinion, most people's eating style has changed recently. It is noteworthy that the issue of food hygiene is mentioned daily in the news. Therefore, people are very cautious when choosing ingredients from trusted markets or supermarkets and cooking them properly.

Low-fat foods and vegetables are more prioritized in the daily diet than in the past, the choice of food is mainly based on preferences.

How do you think the way we eat will change in the future?

Yes, I agree. I think people nowadays are more interested in healthy food because health consciousness has been raised among young and old people. So it will be a remarkable innovation in food consumption in the future.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!