Cellphone hay Mobile Phone là một trong những chủ đề rất hay gặp trong bài thi IELTS Speaking Part 3 vì sự gần gũi và quen thuộc của nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chính vì vậy nên các bạn cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề này.

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn luyện chủ đề Cellphone khi luyện thi IELTS đấy nhé! 

1. Từ vựng về Cellphone

answerphone : máy trả lời tự động

 area code /ˈɛriə koʊd/: mã vùng

 battery /ˈbætəri/: pin

 business call /ˈbɪznəs kɔl/: cuộc gọi công việc

 cordless phone /ˈkɔrdləs foʊn/: điện thoại không dây

 country code /ˈkʌntri koʊd/: mã nước

 directory enquiries [ dəˈrɛktəri enquiries ] : tổng đài báo số điện thoại

 dialling tone /ˈdaɪəlɪŋ toʊn/: tín hiệu gọi

 engaged /ɛnˈgeɪʤd/: máy bận

 ex-directory /ɛks-dəˈrɛktəri/: số điện thoại không có trong danh bạ

 extension /ɪkˈstɛnʃən/: số máy lẻ

 interference ˌ/ɪntərˈfɪrəns/: nhiễu tín hiệu

 international directory enquiries / ˌɪntərˈnæʃənəl dəˈrɛktəri enquiries/: tổng đài báo số điện thoại quốc tế

 fault/ fɔlt/: lỗi

 off the hook /ɔf ðə hʊk/:: máy kênh

 operator /ˈɑpəˌreɪtər/: người trực tổng đài

 outside line /ˈaʊtˈsaɪd laɪn/: kết nối với số bên ngoài công ty

 personal call /ˈpɜrsɪnɪl kɔl/ cuộc gọi cá nhân

 phone foʊn (viết tắt của telephone): điện thoại

 phone book hoặc telephone directory/ ˈtɛləˌfoʊn dəˈrɛktəri/: danh bạ

 phone box / foʊn bʊk / hoặc call box / kɔl bɑks/: cây gọi điện thoại

 phone card /foʊn kɑrd/: thẻ điện thoại

 phone number  /foʊn ˈnʌmbər /(viết tắt của telephone number): số điện thoại

 receiver /rəˈsivər/: ống nghe

 switchboard /ˈswɪʧˌbɔrd/: tổng đài

 wrong number /rɔŋ ˈnʌmbər/: nhầm số

 mobile /ˈmoʊbəl/ (viết tắt của mobile phone): điện thoại di động

 smartphone [ ˈsmɑːrt.foʊn ]  điện thoại smartphone (điện thoại thông minh)

 missed call /mɪst kɔl/ : cuộc gọi nhỡ

 mobile phone charger /ˈmoʊbəl foʊn ˈʧɑrʤər/: sạc điện thoại di động

 ringtone [ ˈrɪŋ.toʊn ] : nhạc chuông

 signal /ˈsɪgnəl/: tín hiệu

 to put the phone on loudspeaker /tu pʊt ðə foʊn ɑn ˈlaʊdˌspikə/r: bật loa

2. Các câu hỏi thường gặp về Cellphone

What is the impact of mobile phones?

Like most technologies, mobile phones have certainly had a place in our daily lives. With the advent of smartphones, people now use it for almost everything. Gone are the days when people bought cameras to take pictures. The only people buying cameras these days are camera lovers or professional photographers. So the public has now become a photographer.

People carry their phones everywhere because they need the most important thing, which is the internet. The Internet allows people to communicate and do so much more. I think mobile phones have changed the way people live their lives.

What do you think of people talking loudly on cell phones in public?

Whether it's in public or anywhere, talking loudly on the phone, I believe, is quite unethical. When one person talks loudly on the phone, it first disturbs the other person on the phone. The disadvantage of the phone is that one cannot see the other person's expression when talking, so speaking out loud can be manipulated in any way. In addition to the person on the other end of the line, it also creates trouble for the people around.

Do young people use cell phones in the same way as old people do?

I think definitely not. But for that matter, I think it's not just about young and old, it's about two different individuals. I have seen older people love whatsapp and facebook and use it extensively. And even some young people who don't want to use them.

But if you look at it more generally, young people often click on photos and listen to music, or maybe play games on their phones. However, older people prefer to chat with their peers.

What's your opinion on cell phone selfies?

Selfies are a great way to express yourself. But, overdoing it, like everything else, should be avoided. Positive selfies help a person know their personality. So it says that a person doesn't have to be part of something to be happy. It's fine in my opinion, only if not overused.

Is cell phone important to you?

As part of the 21st century, yes mobile phones are very important to me. I need it to do my job and communicate with people. But, certainly not smartphones have much importance in my life. I think any phone that allows me to communicate well with others is important.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!