1. Từ vựng về Tree

Tree – /tri/: Cây

Beech – /bi:t∫/: Cây sồi

Pine – /pain/: Cây thông

Poplar – /’pɔplə(r)/: Cây bạch dương

Sycamore – /’sikəmɔ:/: Cây sung dâu

Willow – /’wilou/: Cây liễu

Yew – /ju:/: Cây thủy tùng

Cedar – /’si:də/: Cây tuyết tùng

Elm – /elm/: Cây đu Fir – /fə:/: Cây linh sam

Hazel – /’heizl/: Cây phỉ

Hawthorn – /’hɔ:θɔ:n/: Cây táo gai

Holly – /’hɔli/: Cây nhựa ruồi

Lime – /laim/: Cây đoan

Birch – /bə:t∫/: Cây gỗ bu lô

Maple – /’meipl/: Cây thích

Oak – /əʊk/: Cây sồi

Plane – /plein/: Cây tiêu huyền

Alder – /’ɔl:də/: Cây tổng quán sủi

Nettle – /’netl/: Cây tầm ma

Shrub – /∫rʌb/: Cây bụi

Ash – /æ∫/: Cây tần bì

Weeping willow – /ˈwiːpɪŋ ˈwɪləʊ/: Cây liễu rủ

Apple tree – /ˈæpl triː/: Cây táo

Coconut tree – ˈkəʊkənʌt triː/: Cây dừa

Fig tree – /fɪg triː/: Cây sung

Cherry tree – /ˈʧɛri triː/: Cây anh đào

Chestnut tree – /ˈʧɛsnʌt triː/: Cây dẻ

Horse chestnut tree – /hɔːs ˈʧɛsnʌt triː/: Cây dẻ ngựa

Olive tree – /ˈɒlɪv triː/: Cây ô liu

Pear tree – /peə triː/: Cây lê

Plum tree – /plʌm triː/: Cây mận

Bracken – /’brækən/: Cây dương xỉ diều hâu

Corn – /kɔ:n/: Cây ngô

Fern – /fə:n/: Cây dương xỉ

Flower – /’flauə/: Hoa

Grass – /grɑ:s/: Cỏ trồng

Heather – /’heðə/: Cây thạch nam

Herb – /hə:b/: Thảo mộc

Ivy – /’aivi/: Cây thường xuân

Bush – /bu∫/: Bụi rậm

Cactus – /kæktəs/: Cây xương rồng

Moss – /mɔs/: Rêu

Mushroom – /’mʌ∫rum/: Nấm

Wheat – /wi:t/: Lúa mì

2. Các câu hỏi thường gặp về Tree

What kind of trees do people usually plant in your country?

The first is that food crops, such as rice and maize, are seen all over Vietnam, not only the South but also the North and Central regions. Several tropical flowers of various shapes and colors also bloom in all four seasons in the North or two seasons in the South. Some notable examples include peach blossom, plum blossom, bougainvillea, etc. Some of the very famous tropical plants here are jackfruit and coconut trees.

Have you ever planted a tree?

I used to plant trees but some are very small and easy to grow like bean sprouts that I learned in elementary school.

What kinds of trees do you plant?

I'm not exactly a plant person, so I tend to stay away from trees, flowers, plants in general. The only time I tried to plant some trees was in second grade and that was my biology class homework. We had to grow bean sprouts in cotton and I succeeded in planting the seeds and making them grow. I think the reason why I'm successful is because I didn't take care of them at all. I just leave them there. Maybe that's why they survived.

Do you like planting trees? Why?

Like I mentioned before, I'm not a planter or gardener and I'm not exactly a nature lover. So I almost never do it, other than a few times when I was still a kid. I also have no interest in planting trees in the future or present. I think it would be better if I just focus on what I'm really good at and interested in.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!