1. Từ vựng về Farming

- orchard /ˈɔː.tʃəd/: vườn cây ăn quả

- fruit tree /fruːt triː/: cây ăn quả

- farmhouse /ˈfɑːm.haʊs/: nhà ở trang trại

- silo /ˈsaɪ.ləʊ/: hầm ủ thức ăn cho vật nuôi

- barn /bɑːn/: chuồng trâu bò, ngựa

- pasture /ˈpɑːs.tʃəʳ/: bãi chăn thả

- farmer /ˈfɑː.məʳ/: chủ trang trại

- barnyard /ˈbɑːn.jɑːd/: sân nuôi gà vịt quanh kho

- fence /fens/: hàng rào

- sheep /ʃiːp/: cừu

- dairy cow /ˈdeə.ri kaʊ/: bò sữa

- livestock /ˈlaɪv.stɒk/: vật nuôi

- (bale of) hay /heɪ/: cỏ khô (đóng thành kiện)

- pitchfork /ˈpɪtʃ.fɔːk/: cái chĩa (để hất cỏ khô)

- tractor /ˈtræk.təʳ/: máy kéo

- (wheat) field /fiːld/: cánh đồng (lúa mì)

- combine /kəmˈbaɪn/: máy liên hợp

- row /rəʊ/: hàng, luống

- scarecrow /ˈskeə.krəʊ/: bù nhìn

- (herd of) cattle /ˈkæt.ļ/: (một đàn) gia súc

- cowboy /ˈkaʊ.bɔɪ/: chàng trai chăn bò

- cowgirl /ˈkaʊ.gɜːl/: cô gái chăn bò

- horses /hɔːsiz/: ngựa

- corral /kəˈrɑːl/: ràn, bãi quây súc vật

- trough /trɒf/: máng ăn

2. Các câu hỏi thường gặp về Farming

Have you visited a farm?

Yes I used to. Last summer when traveling to Dalat for a vacation, I had the opportunity to visit a strawberry garden hanging there. I am really impressed with the garden when growers apply hydroponic technology hanging in the greenhouse to grow strawberries instead of planting in the ground to avoid mice and limit pests for strawberries.

What can you do on a farm?

Visitors there will have the opportunity to pick fresh strawberries and take pictures with the garden. Moreover, we were also introduced to the process, cultivation techniques as well as how to take care of the plants such as removing the stalks when harvesting, avoiding touching the stems of the strawberries, etc. We can ensure that the strawberries are good. Those are grown without pesticides and we can eat them fresh in the garden.

Do you think farming is important?

Yes, that's right. The most obvious reason is that we need food to eat. You would starve to death without them. All your food comes from the farm. All your clothes also come from cotton farms, or sheep farms for wool. So without agriculture you would starve, have no clothes to wear and possibly no shelter because all the wood comes from the lumber grown on the farm and none of the laborers can live without food to build a house for you.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!