1. Thông tin cần biết về IELTS Speaking Part 3

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: 'wildlife' topic

Câu hỏi Cách trả lời
What effects do you think humans have on wild animals? Humans have a huge impact on wild animals. We have destroyed a lot of natural habitats, and many animals are in danger of extinction. Tigers and rhinos, for example, are endangered species because of humans. The pollution and waste that we produce also have an effect on animals. In some places there are no fish in the rivers.
What measures could we take to protect wildlife? I think we need stricter rules to protect natural areas and the wild animals that live there. For example, we should stop cutting down trees in the rain forest. National parks are a good idea because they attract tourists while protecting wildlife.
Is it the responsibility of schools to teach children about protecting wildlife? Yes, schools can play a big part in educating children about this issue. Children should learn how to look after the natural environment. I think schools already teach children about endangered species and the destruction of rain forests, so hopefully future generations will do a better job of protecting wildlife.

Từ vựng mới

Từ mới Nghĩa
Have a huge impact on wild animals: có tác động rất lớn đến động vật hoang dã
Destroyed: phá hủy
Natural habitats: môi trường sống tự nhiên
In danger of extinction: nguy cơ tuyệt chủng
Endangered species: các loài nguy cấp
Pollution: sự ô nhiễm
Waste: chất thải
Have an effect on: có ảnh hưởng đến
Stricter rules: các quy tắc khắc khe hơn
National parks: công viên quốc gia
Play a big part in: có vai trò lớn trong
Look after the natural environment: chăm sóc môi trường tự nhiên
The destruction of: sự phá hủy
Future generations: thế hệ tương lai

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!