1. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 là gì? 

Ở bài thi Speaking Part 3, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó. Để đạt điểm số cao cho bài thi này, thí sinh cần nắm chắc các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau, kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Tiêu chí này đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. 

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng cũng như tránh những sai sót không đáng có. 

2. IELTS Simon Speaking Part 3: technology at work

Dưới đây là 3 câu hỏi phổ biến thường xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking Part 3. Hãy cùng tham khảo mẫu câu hỏi và cách trả lời cực hay đến từ thầy Simon ngay sau đây nhé 

• What technology or equipment is used in most workplaces nowadays?

• Does technology help workers, or does it make their lives more difficult?

• What effect does new technology have on employment?

Câu hỏi  Cách trả lời
1. Advice: give a list of different technologies, then talk about one in detail: In most workplaces people use equipment such as computers, phones, printers, fax machines and photocopiers. I think the computer is probably the most essential piece of equipment because we rely on it for almost everything: communicating by email, writing reports, organising data, and finding information on the Internet.
2. Advice: talk about the positives AND the negatives: Technology definitely helps workers because it makes many tasks so much easier. For example, email is such a useful tool for communication between employees in different offices, or even in different countries. On the other hand, technology can make life more difficult, especially when it goes wrong. It causes a lot of stress when the Internet is down or a computer crashes.
3. Advice: give the good effects AND the bad effects: I think technology is often responsible for people losing their jobs. Machines have replaced people in areas like manufacturing and agriculture, and whenever a new technology is introduced, there are redundancies. At the same time, jobs might be created thanks to a new technology; there would be no computer programmers if the computer hadn't been invented.

Từ vựng quan trọng

Từ mới Nghĩa
Workplaces: nơi làm việc
Printers: máy in
Fax machines: máy fax
Photocopiers: máy photo
The most essential piece of equipment: phần quan trọng nhất của thiết bị
Rely on: dựa vào
Communicating: giao tiếp
Writing reports: viết báo cáo
Makes many tasks so much easier: làm cho nhiều tác vụ trở nên dễ hơn
Goes wrong: đi sai
Crashes: tai nạn
Responsible for: chịu trách nhiệm cho
Losing their jobs: mất việc
Replaced: thay thế
Manufacturing: chế tạo
Agriculture: nông nghiệp
Redundancies: dư thừa, thừa thãi
Thanks to: nhờ vào
Invented: phát minh

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!