1. IELTS Speaking Part 3 là gì? 

Ở bài thi Speaking Part 3, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó. Để đạt điểm số cao cho bài thi này, thí sinh cần nắm chắc các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau, kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Tiêu chí này đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. 

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng cũng như tránh những sai sót không đáng có. 

2. IELTS Simon Speaking Part 3: 'lessons' topic

Dưới đây là các câu trả lời sau ở band 9 được hướng dẫn bởi thầy Simon. Những từ và cụm từ nào giúp câu trả lời của thầy có thể đạt điểm cao như vậy? Hãy cùng tham khảo câu trả lời từ thầy Simon ngay sau đây nhé

Câu hỏi Cách trả lời
1. What do you think makes a good lesson? I think a good lesson is one that is interesting and engaging. By 'engaging' I mean that the students should feel involved in the lesson; they should feel that they are learning something new that is relevant to them. In my opinion, a lot depends on how the teacher delivers the content of the lesson in a way that students like. My favourite teacher at university used to involve the students by making us teach some of the lessons ourselves.
2. Do you think it's better to have a teacher or to teach yourself? Well, there's no substitute for a good teacher. I think you can teach yourself, but you can learn a lot more quickly with the guidance of a teacher. For example, when learning a language, you really need someone to correct your mistakes; you can get the grammar and vocabulary from books, but books can't tell you where you're going wrong.
3. Do you think the traditional classroom will disappear in the future? I don't think it will disappear, but it might become less common. I think more people will study independently, using different technologies rather than sitting in a classroom. Maybe students will attend a lesson just once a week, and spend the rest of their time following online courses or watching video lessons.

Từ vựng quan trọng

Từ mới Nghĩa
Engaging: hấp dẫn
Feel involved in: cảm thấy được tham gia vào
Is relevant to: có liên quan
Delivers the content of the lesson: cung cấp nội dung bài học
There's no substitute for: không có cái gì thay thế cho
The guidance of: hướng dẫn của
Correct your mistakes: sữa chữa lỗi của bạn
Disappear: biến mất
Common: phổ biến
Study independently: tự học
Attend a lesson: tham gia một bài học
The rest of their time: phần còn lại của
thời gian

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!