1. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: leisure activities

Câu hỏi Cách trả lời
1. What is the relationship between leisure and the economy? Well, people spend a lot of money on all sorts of leisure activities nowadays, so I think leisure is a very important part of the economy of most countries. Leisure could be anything that people do in their free time, such as eating out, going to the cinema, watching a football match, or staying in a hotel. Millions of people are employed in these areas.
2. How does the economy benefit from people's leisure activities? The leisure industry makes a huge contribution to the economy. As I said before, it keeps millions of people in employment, and all of these employees pay their taxes and have money to spend on other goods and services. At the same time, most people spend some of their earnings on leisure activities, and this money therefore goes back into the economy.
3. Do men and women enjoy the same type of leisure activities? Yes and no. I think both men and women enjoy things like eating in restaurants or going to the cinema, but I'm sure there are other activities that are more popular with one gender. For example, I think more men than women go to football matches.

Từ vựng mới

Từ mới Nghĩa
Leisure activities: hoạt động giải trí
A very important part of the economy: một phần quan trọng của nền kinh tế
Are employed: được thuê
The leisure industry makes a huge contribution to: ngành giải trí đóng góp rất lớn vào
Keeps millions of people in employment: giữ hàng triệu người có việc làm
Pay their taxes: đóng thuế
Earnings: thu nhập
Goes back into the economy: trở lại nền kinh tế
Gender: giới tính

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!