1. Thông tin IELTS Speaking Part 3

Ở bài thi Speaking Part 3, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó. Để đạt điểm số cao cho bài thi này, thí sinh cần nắm chắc các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau, kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Tiêu chí này đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. 

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng cũng như tránh những sai sót không đáng có. 

2. IELTS Simon Speaking Part 3: How will the Internet affect our lives?

Câu hỏi Cách trả lời
How do you think the Internet will affect our lives in the future?

Personal perspective:
I think the Internet will have a huge impact on our lives. More and more people are using social websites to keep in touch with friends. I think the Internet will probably replace TV because most channels are already available online.

Economic perspective:

Also, I think we'll do more online shopping. Web-based companies like Amazon are already really successful. In the future, there will probably be more companies that only sell via the Internet, and I expect we'll spend more money online than in traditional shops.

Educational perspective:
Schools and universities might also use the Internet to provide courses, so online learning will probably become a normal part of life.

Từ vựng quan trọng

Từ mới Nghĩa
Have a huge impact on: có tác động rất lớn đến
Social websites: trang web xã hội
Keep in touch with: giữ liên lạc với
Available online: có sẵn trên mạng
Web-based companies: công ty dự trên web
Sell via the internet: bán hàng qua mạng
Become a normal part of life: trở thành một phần của cuộc sống

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!