1. Những điều cần biết về bài thi IELTS Reading

Bài thi IELTS Reading sẽ có thời lượng 60 phút. Tuy nhiên, ở mỗi hình thức thi giữa Academic IELTS và General IELTS có một số sự khác biệt về định dạng bài thi, chủ đề bài thi và đối tượng dự thi. Sự khác biệtvề bài thi IELTS Reading giữa 2 hình thức như sau: 

- Đối với bài thi IELTS Reading Academic :

Hình thức học thuật cho bài thi IELTS Reading bao gồm 3 bài đọc (Reading passages) về nhiều chủ đề khác nhau, độ dài khoảng 1500 từ với độ khó tăng dần, liên quan đến người chuẩn bị học đại học, sau đại học. Bài đọc được viết theo văn phong khác nhau: kể chuyện, mô tả, tranh luận, thảo luận,… và thường được trích dẫn từ các ấn phẩm, tạp chí, sách báo,…

- Đối với bài thi IELTS Reading General: 

+ Passage 1: nhiều đoạn văn ngắn, liên quan đến việc dùng tiếng Anh hằng ngày.

+ Passage 2: có 2 đoạn văn, đề tài công việc.

+ Passage 3: 1 đoạn văn dài với cấu trúc câu phức tạp, thường có nội dung hướng dẫn hay mô tả.

2. IELTS Reading: How should you practise từ thầy Simon

Kỹ năng đọc hiểu là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng trong việc học ngoại ngữ nói chung và IELTS nói riêng. Mặc dù đã áp dụng các cách để cải thiện kỹ năng Đọc hiểu từ lời khuyên của thầy Simon, nhiều bạn thí sinh, học sinh hay sinh viên vẫn cảm thấy mình chưa thực sự tiến bộ. Vậy nguyên nhân là gì? Hãy cùng thầy Simon giải đáp về câu hỏi "How should you practise" được IELTS 24h tổng hợp ngay sau đây nhé

Many students complain that they don’t get a high enough score in IELTS reading, and many teachers respond that you need more practice. Dear Simon, could you describe how to practise for reading correctly? I do practise with the Cambridge books and spend time reading newspapers, but with no results.

Nhiều sinh viên/thí sinh phàn nàn rằng họ không đạt mức điểm đủ cao trong bài đọc IELTS và nhiều giáo viên trả lời rằng cần luyện tập nhiều hơn. Simon thân mến, thầy có thể mô tả cách rèn luyện kỹ năng đọc hiểu được không? Tôi luyện tập với sách Cambridge và dành thời gian đọc báo, nhưng không có kết quả.

Here's my answer:

Đây là câu trả lời của tôi:

Good question. First, testing yourself is not the best form of practice. You should test yourself from time to time (e.g. once a week), but spend much more time studying rather than testing. 'Studying' means that your aim is to learn something from what you read. For example, when reading newspaper articles, you might learn a new word or phrase, or you might learn how to use a word correctly in a new context. Don't forget to check things in a dictionary or by searching online, and write new language in a notebook.

Câu hỏi hay. Đầu tiên, kiểm tra năng lực bản thân không phải là hình thức luyện tập tốt nhất. Bạn nên tự kiểm tra năng lực của bản thân theo thời gian (ví dụ: mỗi tuần một lần), nhưng hãy dành nhiều thời gian để nghiên cứu hơn là kiểm tra. Mục đich của 'Học tập' có nghĩa là bạn học hỏi điều gì đó từ những gì bạn đọc. Ví dụ: khi đọc các bài báo, bạn có thể học một từ hoặc cụm từ mới hoặc bạn có thể học cách sử dụng một từ chính xác trong một ngữ cảnh mới. Đừng quên kiểm tra mọi thứ trong từ điển hoặc bằng cách tìm kiếm online và viết ngôn ngữ mới vào sổ tay.

The Cambridge IELTS books are a great resource for studying (as well as testing). Try doing some reading tests without a time limit. Allow yourself to use a dictionary to check words, and aim to get all of the answers right. Analyse your mistakes carefully, and make keyword tables.

Sách Cambridge IELTS là một nguồn tài liệu tuyệt vời để học tập (cũng như kiểm tra). Hãy thử làm một số bài kiểm tra đọc không giới hạn thời gian. Hãy cho phép bản thân sử dụng từ điển để kiểm tra các từ và cố gắng trả lời đúng tất cả các câu trả lời. Phân tích những sai lầm của bạn một cách cẩn thận và lập bảng từ khóa nhé.

Above all, remember that IELTS reading is a vocabulary test. Ask yourself what new vocabulary you have learnt this week. Can you point to a page of your notebook and say "I've learnt these 10 or 20 new words and phrases this week"? If you can, you are improving.

Nói tóm lại, bạn hãy nhớ rằng IELTS Reading là một bài kiểm tra từ vựng. Hãy tự hỏi mình đã học từ vựng mới nào trong tuần này. Bạn có thể chỉ vào một trang trong sổ tay của mình và nói "Tôi đã học được 10 hoặc 20 từ và cụm từ mới trong tuần này" không? Nếu bạn có thể, bạn đang tiến bộ.

Chúc các bạn thành công!