1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Sách

Tiếng Anh Phiên Âm Nghĩa
Book /bʊk/ Sách
Booklet /ˈbʊklət/ Cuốn sách nhỏ
Page /peɪdʒ/ Trang sách
Bookshop  /ˈbʊkʃɑp/ Nhà sách
Bookworm  /ˈbʊkwərm/ Mọt sách
Author  /ˈɔθər/ Tác giả
Poet /ˈpoʊət/ Nhà thơ
Biographer /baɪˈɑɡrəfər/ Người viết tiểu sử
Playwright  /ˈpleɪraɪt/ Nhà viết kịch
Bookseller /ˈbʊkˌsɛlər/ Người bán sách
Content  /ˈkɑntɛnt/ Nội dung
Chapter  /ˈtʃæptər/ Chương
Read  /rid/ Đọc
Atlas  /ˈætləs/ Tập bản đồ
Bookmark  /ˈbʊkmɑrk/ Thẻ đánh dấu trang
Bestseller /ˌbɛstˈsɛlər/ Sản phẩm bán chạy nhất
Plot  /plɑt/ Sườn, cốt truyện
Masterpiece /ˈmæstərˌpis/ Kiệt tác
fairy tale /ˈfeəri teɪl/ Truyện cổ tích
Myth  /mɪθ/ Truyện truyền thuyết
Ghost story /gəʊst ˈstɔːri/ Truyện ma
Comic  /ˈkɒmɪk/ Truyện tranh
Fable /ˈfeɪbl/ Truyện ngụ ngôn
Detective story /dɪˈtɛktɪv ˈstɔːri/ Truyện trinh thám
Funny story /ˈfʌni ˈstɔːri/ Truyện cười
Short story  /ʃɔːt ˈstɔːri/ Truyện ngắn

2. Mẫu câu tiếng Anh hay về chủ đề Sách

- Do you like reading books? - Bạn có thích đọc sách không?

- Can I borrow these books? - Tôi có thể mượn những cuốn sách này không?

- Would you help me to find the books? - Bạn có thể tìm giúp tôi cuốn sách này được không?

- What's your favorite type of book? - Thể loại sách yêu thích của bạn là gì?

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!