1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Đồ uống

Tiếng Anh Phiên Âm Nghĩa
Coffee  /ˈkɒfi/ cà phê
Americano /əˌmerɪˈkɑːnəʊ/ cà phê đen pha nước
Latte /ˈlɑːteɪ/ cà phê sữa
Cappuccino /ˌkæpuˈtʃiːnəʊ/ cà phê sữa bọt
Espresso /eˈspresəʊ/ cà phê đen nguyên chất
Macchiato /ˌmækiˈɑːtəʊ/ cà phê bọt sữa
Green tea  /ɡriːn tiː/ trà xanh
Black tea /blæk tiː/ trà đen
Bubble milk tea /ˈbʌbl tiː/ trà sữa trân châu
Fruit tea /ˈbʌbl tiː/ trà hoa quả
Herbal tea /ˈhɜːbl tiː/ trà thảo mộc
Iced tea /aɪst tiː/ trà đá
Fruit juice  /fru:t dʤu:s / nước trái cây
Juice /’ɔrindʤ dʤu:s/ nước cam
Smoothies /ˈsmuːðiz / sinh tố
Avocado smoothie  /ævou’kɑ:dou ˈsmuːði / sinh tố bơ
Strawberry smoothie  /’strɔ:bəri ˈsmuːðiz / sinh tố dâu tây
Sapoche lemonade  /,lemə’neid/ nước chanh
Orange squash /’ɔrindʤ skwɔʃ/ nước cam ép
Wine /waɪn/ rượu vang
Ale  /eɪl/ bia tươi
Champagne  /ʃæmˈpeɪn/ sâm-panh
Red wine /red waɪn/ rượu vang đỏ
Cider  /ˈsaɪdə(r)/ rượu táo
Lime cordial /laɪm ˈkɔːdiəl/ rượu chanh

2. Mẫu câu tiếng Anh về chủ đề Đồ uống 

- What would you like to drink? - Bạn muốn uống đồ uống gì?

- What are you having? - Bạn muốn dùng gì?

- Would you like ice with that?- Bạn có muốn uống với đá lạnh không?

- Would you like anything to drink? - Bạn có muốn uống một chút gì đó không?

- What’s Morito Cocktail exactly? - Đây là rượu Morito Cocktail gì vậy?

Chúc các bạn thành công!