SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH/ COMPARISIONS

 1. So sánh bằng/ Equatives
 1. Cấu trúc:
  1.  Đối với tính từ/trạng từ:

(+) S + V + as + adj/adv + as + noun/pronoun/ clause

(-) S + V+ not as/so + adj/adv + as + noun/pronoun/ clause

Ex: It’s not as sunny as yesterday.

He didn’t pay as/so much tax this year as last year.

Lưu ý:

 • Trong câu phủ định, có thể thay ‘as” bằng “so”.
 • Sau “as” thứ hai sẽ phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ, không phải là tân ngữ.

Ex: My sister speaks English as fluently as you do.

1.2 Đối với danh từ:

(+) S + V + the same + noun + as + N/pronoun

Ex: An is as old as Mi à An is the same age as Mi hoặc

                          à An’s age is the same as Mi’s

      S + be/V + similar/similarly to + N/pronoun: A tương tự với B

      S + V + similar + (noun): A tương tự với B

Ex: His interests are similar to mine = We have similar interests

(-)  S + to be + different from + noun/pronoun

1.3 Đối với động từ Like/As

      S + V + like + noun/verb phrase: A như thể là B (2 đối tượng khác nhau)

      S + V + as + noun/verb phrase: A làm việc với tư cách là B (1 đối tượng)

Ex: Tom is making a speech like a president of a group. (Tom is not the president)

Tom is making a speech as a president of a group. (Tom is the president of the group)

1.4 Đối với từ alive (adj/adv):

- Vị trí: Cuối câu

Ex: She looks like her sister. = She and her sister look alike.

 1. So sánh bằng kết hợp với trạng từ

(+) not + nearly/ every bit/ just/ half/ twice/ three times/… + as… as

Ex: Her son is nearly as tall as her

      Going there by plane cost three times as much as going by train

(-) nearly/ quite/ half/ anything (like)/… + as/so …. as

    V + nothing like/ nowhere near + as…as

Ex: The movie was nothing like as good as we thought.

       That pretty girl did not behave anything as nicely as she looked.

 1. So sánh hơn kém/Comparatives
 1. Cấu trúc
  1. So sánh hơn:

* Đối với tính từ ngắn:

S + V + short adj/adv + er + than + noun/pronoun/clause

*Đối với tính từ dài:

S + V + more + long adj/adv + than + noun/pronoun/clause

Ex: He is now stronger than he was before

She dances more skillfully than her partner

  1.  So sánh kém

S + V + less + long/short adj/adv + than + noun/pronoun/clause

Ex: She is less funny than her brother

 1. Lưu ý
 • Có thể sử dụng các trạng từ sau đây để nhấn mạnh trong so sánh hơn kém:

+ Nhấn mạnh nhiều: much, far, a lot, many, greatly

+ Nhấn mạnh ít: a bit, a little, slightly

Ex: This car is a bit more expensive than that one.

 • Nếu so sánh cùng lúc nhiều tính từ/trạng từ thì ưu tiên tính từ/trạng từ ngắn đứng trước

Ex: My car is faster and more comfortable than yours

 1. So sánh nhất/Superlatives
 1. Cấu trúc

*Đối với tính từ ngắn:

S + V + the + short adj/adv + est + (noun/phrase)

Ex: She is the happiest girl I have ever met

*Đối với tính từ dài:

S + V + the + most + long adj/adv + noun/phrase

Ex: He speaks English the most fluently in the class

 1. Lưu ý
 • Có thể sử dụng các trạng từ sau đây để nhấn mạnh:

By far, the second, the third

 • The most >< the least

Ex: I was the least surprised when hearing that news

 • So sánh bằng và so sánh hơn kém áp dụng với 2 đối tượng, từ 3 đối tượng trở lên mới có thể sử dụng so sánh nhất

Ex: Of the two sisters, she is more intelligent.

 • Trong so sánh nhất, nếu đối tượng tự so sánh với chính mình thì ta có thể bỏ “the”

Ex: The stars are brightest when there is no moon

 1. Phân biệt tính từ/trạng từ ngắn dài và cách thêm đuôi “-er/-est”
 • Tính từ/Trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết

Ex: big, small, short

 • Tính từ/trạng từ có 2 âm tiết trở lên được gọi là tính từ/trạng từ dài

Ex: beautiful, intelligent

 • Một số tính từ có 2 âm tiết được kết thúc bằng: –y, –le,–ow, –er, và –et cũng được coi là tính từ ngắn

Ex: heavy, narrow, slow, happy, funny, friendly, easy

 • Một số tính từ/trạng từ có 1 âm tiết, có tận cùng là phụ âm và trước nó là một nguyên âm thì ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi “-er/-est”

Ex: bigà biggerà biggest, hot à hotter à hottest

 • Một số tính từ/trạng từ kết thúc bằng “e” thì chỉ việc thêm “r” hoặc “st”

Ex: nice à nicer à nicest, large à larger à largest

 • Bảng quy đổi một số tính từ/trạng từ bất quy tắc sang so sánh hơn nhất

Irregular adj/adv

Comparative form

Superlative form

Good/well

Better

The best

Bad/badly

Worse

The worst

Many/much

More

The most

Little

Less

The least

Far

Farther/further

The farthest/the furthest

Old

Older/Elder

The oldest/The eldest

Fore

Former

The foremost/the first

Late

Later/Latter

The latest/The last

Up

Upper

The uppermost

In

Inner

Innermost

Out

Outer

The outermost

 • Một số tính từ ghép có 2 cách so sánh:

Ex: good-looking à better-looking/more good-lookingàthe best-looking/the most good-looking

      well-known à better-known/more well-known à the best-known/the most well-known

      long-lastingà longer-lasting/more lastingà the longest-lasting/the most long-lasting

 1. So sánh kép/Double comparatives
 1. So sánh kép một mệnh đề/So sánh lũy tiến (Càng ngày càng)
 • So sánh lũy tiến dùng để diễn đạt sự việc đang tăng dần hoặc giảm dần một cách liên tục, áp dụng với một đối tượng
 • Cấu trúc:

+ Với tính từ ngắn:

S + V + short adj/adv + er + and + short adj/adv+ er

Ex: Lucy has become prettier and prettier

      He ran faster and faster

+ Với tính từ dài:

S + V + more and more + long adj/adv

Ex: She is more and more beautiful

       My students do their homework more and more carefully

+ Diễn tả sự giảm dần:

S + V + less and less + adj/adv

Ex: They work less and less as they grow older

       I have been less and less attracted to Korean films for few years

 1. So sánh 2 mệnh đề/So sánh đồng tiến (càng….càng…)
 • Cấu trúc:

The + comparative + S + V, the + comparative + S +V

Ex: The hotter it is, the more comfortable I feel

       The more we travel, the more knowledge we get

       The more, the merrier

 1. Một số trường hợp/cấu trúc so sánh đặc biệt
 1. So sánh kết hợp số lần/số lượng
 • So sánh kết hợp số lần à sử dụng so sánh bằng
 • So sánh kết hợp số lượng à sử dụng so sánh hơn
 • Số lần/số lượng đứng trước so sánh

Ex: A motorbike is 30 times as expensive as a bike

      He can earn twice as much as me

      She is 20 kilos heavier than her son

      This book is 200 thousand VND more expensive than that one

 1. Cấu trúc đặc biệt
 • S + V + more + adj + than + adj

Ex: She is more intelligent than wise

 • More + N + than + N

Ex: It looks more a tiger than a cat

 • Trong một số trường hợp, có thể dùng that/those để thay thế cho đối tượng so sánh thứ hai, tuy nhiên cần lưu ý xem 2 đối tượng so sánh đã tương đương nhau chưa

Ex: The rooms at Grand Hotel are much more expensive than those at White Palace Hotel.

 • Lưu ý khi làm bài tập chuyển đổi câu:

+ A hơn B à B không bằng A

Ex: She cooks better than her mom

à Her mom doesn’t cook as well as her/she does

+ A là nhất à Không ai/cái gì bằng A

Ex: He is the tallest in the group

à Noone in this group is as tall as him/he is.