1. Câu tường thuật là gì?

Câu tường thuật (Reported speech) là loại câu được sử dụng khi muốn thuật lại hay kể lại lời của người khác nói. Câu tường thuật có hai kiểu:

- Tường thuật trực tiếp (direct speech): thuật lại cụ thể và chính xác điều người nào đó diễn đạt (trích dẫn). Khi viết, lời của người nói sẽ đặt dưới dấu ngoặc kép.

Ví dụ: He said “She is my girlfriend”.

- Tường thuật gián tiếp (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người theo cách gián tiếp, truyền nhau mà không có sử dụng dấu ngoặc kép, có thể không trích dẫn y nguyên.

Ví dụ: She said: “ I want to eat ice cream”.

=> She said she wanted to eat ice cream.

2. Câu tường thuật ở dạng câu mệnh lệnh

Cấu trúc câu tường thuật loại câu mệnh lệnh khẳng định:

S + told + O + to V-infi

Ví dụ:

“Please call me, Daniel.” Jane said.

=> Jane told Daniel to call her.

Cấu trúc câu tường thuật loại câu mệnh lệnh phủ định:

S + told + O + not to V-infi

Ví dụ:

“Don’t eat in class!” the driver said. 

=> The teacher told the students not to eat in class.

Lưu ý: Một số từ tường thuật phổ biến khi chuyển sang ở dạng câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, command, remind….

3. Câu tường thuật dạng câu điều kiện ở lời nói gián tiếp

Câu điều kiện loại 1

Là điều kiện có thật, có thể xảy ra: Chúng ta áp dụng quy tắc chung của câu gián tiếp là lùi thì

Ví dụ:

A boy said, “If I win a lottery, I’ll buy a race car” 

=> A boy said If he won a lottery, he would buy a race car.

Câu điều kiện loại 2 và 3

Là điều kiện không có thật, giả sử. Chúng ta giữ nguyên, không đổi thì.

Ví dụ:

Children said, “If I had a time machine, I would go back to the past”.

=> Children said If they had a time machine, they would go back to the past.

4. Bài tập Câu tường thuật có đáp án

Viết lại đúng các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc câu tường thuật

1. “Please download the information from this file,” the director said to us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

3. “Don’t come to my house without prior notice.” May’s colleague said to her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

4. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite and courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

5. Jenny said to him: “Please lend me your car to carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

6. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

7. “Don’t do anything worse, Jane.” Jane’s brother said to her.

Jane’s brother told her …………………………………….

8. She said: “I’ll take you to school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

9. “If you accept to take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to us.

The seller told us …………………………………………………………..

10. “I will get back to you as soon as possible,” the clerk said to him.

The clerk told him …………………………………………….

Đáp án

1. The director told us to download the information from that file.

2. The clerk told Lisa to bring that outfit over there if it had any damage.

3. May’s colleague told her not to come to her house without prior notice.

4. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite and courteous person so she loved him very much.

5. Jenny asked him to lend her his car to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.

6. Jisoo’s mother told her not to stay up late.

7. Jane’s brother told her not to do anything worse.

8. She told Jack that she would take him to school the next day.

9. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted to take that survey.

10. The clerk told him that she would get back to him as soon as possible.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!