1. Câu phức (complex sentence) là gì? 

Câu phức trong tiếng Anh (complex sentence) cũng được tạo từ 2 hoặc nhiều mệnh đề như câu ghép nhưng trong câu phức phải có một mệnh đề độc lập (mệnh đề chính) và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc thường đi kèm bởi các liên từ phụ thuộc (because, although, while,…) hoặc đại từ quan hệ (which, who, whom,…).

Ví dụ:

Because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon , I did not see them at the station.

While he waited at the train station, Joe realized that the train was late.

After they left on the bus, Mary and Samantha realized that Joe was waiting at the train station.

2. Các loại câu phức

Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial clause)

Là mệnh đề có chức năng ngữ pháp của một trạng ngữ (bổ nghĩa cho một mệnh đề khác). Các mệnh đề trạng ngữ thường được gọi là mệnh đề phụ (là những mệnh đề không diễn tả được một ý trọn vẹn và không thể đứng độc lập.)

Ví dụ:

When I finish studying, I will go abroad. (Khi tôi học xong, tôi sẽ ra nước ngoài.)

Mệnh đề quan hệ (Relative clause)

Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

Ví dụ

The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

The girl is Nam’s girlfriend. She is sitting next to me. 

Mệnh đề danh ngữ (Nominal clause)

Là một mệnh đề đóng vai trò như một danh từ, bao gồm các chức năng của danh từ thông thường. Mệnh đề này luôn phải đi cùng với mệnh đề chính, không được tách rời hoặc đứng độc lập.

Mệnh đề danh ngữ đều có chung một cấu trúc, nhưng tùy theo liên từ bắt đầu sẽ có một ngữ nghĩa khác nhau. Thông thường, mệnh đề danh ngữ thường bắt đầu bằng các từ sau, với những nét nghĩa kèm theo:

- That: là, sự thật là, việc, rằng.

- Who, whom, when, what, where, whose, how, whatever, whoever: các từ để hỏi, dùng với nét nghĩa ám chỉ, bổ sung ý nghĩa.

- Whether, if: có hay không.

Ví dụ:

Max always receives whatever he wants.

3. Cách viết một câu phức hoàn chỉnh

Để viết được một câu phức, trước hết bạn cần hiểu rõ về mệnh đề. Mệnh đề là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ từ của nó. 

Ví dụ:

In the modern world, plastic is one of the most popular topics causing many environmental difficulties and tough challenges arising from its serious consequences.

Câu trên bao hàm 4 mệnh đề mà từ đó, ta có thể dễ dàng tách thành những câu đơn như sau:

- Plastic is a popular topic these days.

- Plastic causes environmental problems.

- There are tough challenges associated with plastic.

- Plastic has very serious consequences.

Từ những câu đơn trên, bạn sẽ biết được những thông tin nào cần phải đưa vào trong câu của mình và bạn có thể paraphrase lại để được một câu phức như sau:

Plastic has become a highly discussed topic as people become aware of the environmental problems when using this material. There are difficult challenges associated with the use of plastic which can have serious consequences for the environment. 

4. Bài tập về câu phức

Bài 1: Viết lại những câu sau mà không làm thay đổi nghĩa câu của nó.

Service in this hotel ought to improve. There’s been a change of management. (because)

The Air Traffic Controllers are on strike. We have cancelled our holiday. (as)

Could you sell your old computer to me? You have no further.use for it. (seeing (that))

She’s never in when I phone. I’ll have to write to her. (since)

I’ve had to have the document translated. I can’t read Russian. (since)

Bài 2: Hoàn thành câu bằng cách sử dụng những liên từ đã cho.

It’s expensive. He’s determined to buy it. (however expensive)

I work hard. I still have to take work home with me. (however hard)

You write well. It doesn’t mean you will be published. (however well)

She feels sorry. The damage has been done. (no matter how sorry)

How much will they pay us? It will never compensate us. (no matter how much)

It doesn’t matter how many cards I send. I always receive more. (no matter how many)

It doesn’t matter what he tells you. Don’t believe a word he says. (whatever)

Đáp án bài 1

Service in this hotel ought to improve because there’s been a change of management.

As the Air Traffic Controllers are on strike, we have cancelled our holiday.

Could you sell your old computer to me, seeing (that) you have no further use for it!

Since she’s never in when I phone, I’ll have to write to her.

I’ve had to have the document translated since I can’t read Russian.

Đáp án bài 2

However expensive it is, he’s determined …

However hard I work, I still …

However well you write, it doesn’t mean …

No matter how sorry she feels, the damage …

No matter how much they pay us, it will never …

No matter how many cards I send, I always …

Whatever he tells you, don’t believe …

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!