1. Dạng Problem & Solution là gì?

Cause/ problem and solution là dạng bài yêu cầu thí sinh đưa ra điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân gây ra vấn đề của 1 hiện tượng nào đó, đồng thời nêu giải pháp cho vấn đề đó. Trong bài luận, điểm quan trọng nhất là thí sinh cần đưa ra được điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng và cách giải quyết phù hợp.

Để đáp ứng được yêu cầu mà đề thi đưa ra,

- đầu tiên, bạn hãy xác định chủ đề được đưa ra trong đề bài rồi phân tích điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng, từ đó ghi lại cách giải quyết mà bạn nghĩ ra.

- sau đó, bạn hãy viết lại nguyên nhân gây ra hiện tượng hoặc cách giải quyết điểm có vấn đề, đồng thời đưa ra cách giải quyết và ví dụ cụ thể.

2. Cách viết IELTS Writing Task 2 dạng Problem & Solution

Introduction

Là phần để cho các thí sinh dẫn vào các nội dung (nguyên nhân, điểm có vấn đề và giải pháp) sẽ bàn luận trong phần thân bài. Mở bài gồm hai phần là dẫn nhập và câu đặc trưng của dạng.

Lưu ý: Dẫn nhập là phần giới thiệu hiện trạng của vấn đề được đưa ra trong đề bài. Bạn có thể sử dụng nội dung câu hỏi để viết dẫn nhập, nhưng không nên chép lại y nguyên mà nên diễn đạt lại theo cách khác mà không làm thay đổi nghĩa của đề bài gốc.

Body

Thân bài là phần đưa ra nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề của hiện tượng và đề xuất giải pháp. Thân bài có cấu tạo gồm hai đoạn văn.

– Body 1:

+ Nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề: ghi lại điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng.

+ Giải thích: giải thích thêm về nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề của hiện tượng đó dưới góc nhìn thông thường.

+ Ví dụ: đưa ra ví dụ củng cố cho quan điểm dựa trên kinh nghiệm cá nhân, kết quả điều tra,…

– Body 2:

Giống như cách viết đoạn thân bài 1, ở đoạn thân bài 2, bạn nêu giải pháp cho nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề đã đưa ra trong đoạn trước, đồng thời giải thích và đưa ra ví dụ kèm theo.

Conclusion

Kết bài là phần để các bạn khép lại toàn bộ bài luận, bao gồm phần tóm tắt và lời kết. Trong kết bài, bạn cần đề cập và sắp xếp lại những nội dung trọng tâm đã bàn luận ở các phần trên.

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 2 dạng Problem & Solution

Đề bài

Global warming is one of the one of the biggest threats human face in the 21st Century and sea levels are continuing at the alarming rates. What problems are associated with this and what are some possible solutions.

Introduction

- Sentence 1: Paraphrase the question

- Sentence 2: Outline sentence

Các bạn nên nhớ trong dạng bài Problems & Solutions chúng ta không cần phải đưa Thesis Statement bởi vì câu hỏi của dạng bài này không yêu cầu chúng ta phải đưa ý kiến của bản thân mình. Tuy nhiên nếu như gặp đề bài yêu cầu đưa ý kiến thì các bạn cũng nên cho thêm phần Thesis Statement vào bài làm của mình.

Với đề bài trên, bạn có thể triển khai Mở bài gồm 2 câu như sau:

- Paraphrased: Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically.

- Outline: This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution. 

Body

+ Paragraph 1: Problems - Vấn đề

- Sentence 1: State problem

- Sentence 2: Explain what problem is

- Sentence 3: What is the result of this problem

- Sentence 4: Example

Bạn có thể viết đoạn 1 Thân bài như sau:

- State problem: The foremost problem caused by climbing sea levels is the flooding of peoples’ residences.

- Explain: Millions of people all over the world live in coastal areas and if the sea rises by even a few feet, they will be inundated with water and lose their property.

- Result: Shelter is one of the most basic of human needs and widespread flooding would cause millions of people to become homeless, not to mention losing all of their possessions.

- Example: The devastation brought about by widespread flooding was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of people were displaced.

+ Paragraph 2: Solutions – Giải pháp

- Sentence 1: State solution

- Sentence 2: Explain how the solution will solve the problem

- Sentence 3: Example

Cũng như đoạn 1, đoạn 2 ta áp dụng cấu trúc như trên để triển khai:

- State solution: A possible solution to this problem would be to build flood barriers.

- Explain solution: Flood defences, such as dikes, dams, and floodgates, could be built along coasts and waterways, thereby stopping the water reaching populated areas.

- Example: The Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood defence systems.

Conclusion

- Sentence 1: Summary of main points in paragraphs 2 and 3

- Sentence 2: Prediction or recommendation

Trong đoạn Kết bài, chúng ta không cần đưa thêm ý nào mới nữa mà chỉ cần tóm lược lại những gì đã trình bày trong phần thân bài. Ngoài ra các bạn cũng có thể đưa thêm dự đoán (prediction) hoặc lời khuyên để kết thúc bài viết của mình.

Ví dụ: 

- Conclusion: To conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately lead to many of the worlds’ cities being left underwater, but a possible solution could be to utilise the flood prevention techniques already used by countries like Holland.

- Prediction: It is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!