1. Table là gì?

Table là loại biểu đồ bảng biểu gồm 1 bảng hay nhiều bảng biểu diễn số liệu, có nhiều cột và nhiều hàng trong 1 bảng. Những số liệu này nhằm so sánh giữa các đối tượng với nhau.

Loại biểu đồ này còn được gọi là “version 2” của Bar chart vì cả 2 dạng biểu đồ đều thể hiện sự so sánh thông tin dữ liệu với nhau, giống nhau về cấu trúc so sánh và cách biểu diễn số liệu.

Có 2 dạng Table là dạng có yếu tố thời gian và dạng không có yếu tố thời gian.

2. Cách viết IELTS Writing Task 1 Table

Cấu trúc của một bài viết Table cũng sẽ tương tự như các dạng biểu đồ khác trong IELTS Writing Task 1 là gồm 3 phần, 4 đoạn:

- Introduction

- Overview

- 2 đoạn Body

Cách viết Introduction cho Table

Ở phần mở bài, việc giới thiệu lại đây là dạng graph/diagram gì là rất quan trọng (dù đã biết là dạng table). Ngoài ra, bạn cần giới thiệu table được cho là nghiên cứu, thống kê về vấn đề gì bằng cách paraphrase lại đề bài.

Ví dụ:

The table below gives information about the values of exports of kiwi fruit (NZ$) from New Zealand to five countriesbetween 2010 and 2012.

→  The given table showsearnings from Kiwi exportation from New Zealand to five different nations. Units are measured in NZ$, and the data were collected in three consecutive years 2010, 2011 and 2012.

Cách viết Overview cho Table

Overview có thể hiểu là phần tóm tắt bao quát các đặc điểm nổi trội nhất của table. Vì vậy ở phần này, bạn không nên nêu quá chi tiết (nêu số liệu) để tránh sang phần thân bài không còn thông tin để nêu. Tuy nhiên, nếu phần overall quá chung chung, không nêu đủ những phần nổi bật ở table thì cũng không đạt yêu cầu.

Vì vậy, để có thể nêu rõ và đầy đủ các đặc trưng đó, bạn nên nhìn theo chiều dọc và chiều ngang của table để nhận ra các đặc trưng khác nhau theo từng kiểu phân loại khác nhau.

- Có sự tương đồng, giống nhau nào giữa các số liệu ở cùng hàng hay cùng cột không?

- Có sự khác biệt, tương phản nào giữa các số liệu ở cùng hàng hay cùng cột không? 

Hãy chú ý những số liệu cao nhất và thấp nhất và chú ý những số liệu ít có sự thay đổi (nếu có năm).

Cách viết Body cho Table

Dạng table được phân thành 2 loại, có xu hướng thay đổi theo thời gian và không thay đổi theo thời gian.

Nếu là dạng có yếu tố thời gian thì từng item trong bảng sẽ có sự thay đổi theo thời gian. Vì vậy, ngôn ngữ thể hiện xu hướng (tăng, giảm, không thay đổi,…) nên được sử dụng kèm với ngôn ngữ so sánh (cao hơn, thấp hơn, cao nhất, thấp hơn, đứng thứ 2,3,…).

Còn dạng không có yếu tố thời gian thì sẽ có ít thông tin được báo cáo hơn (chỉ sử dụng ngôn ngữ so sánh).

Lưu ý: bạn không được liệt kê số liệu mà phải phân tích, tổng hợp để tìm ra mối quan hệ giữa các số liệu với nhau, đồng thời phân tích đúng và đầy đủ số liệu (thời gian, địa điểm, chiếm bao nhiêu, ai/cái gì…).

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Table

Đề bài: 

The table below shows key data on the demographics of four different countries.

Cách viết IELTS Writing Task 1 Table

Introduction

Paraphrase đề bài theo nhiều cách khác nhau.

- The table → Giữ nguyên The table

- below → bỏ

- shows key data on → compares// indicates// gives information about…

- the demographics → nhìn vào biểu đồ ta thấy có 3 tiêu chí, nên ta sẽ paraphrase thành population, GDP per capita and average life expectancy.

- of four different countries → of four different nations

→ The table gives information about population, GDP per capita and average life expectancy of four different nations.

Overview

Dựa vào bảng trên, ta thấy rằng:

- Trung Quốc đông dân nhất nhưng GDP lại thấp nhất.

- Mỹ có GDP lớn nhất nhưng tuổi thọ trung bình lại thấp nhất.

- Anh có tuổi thọ trung bình lớn nhất, nhưng lại có số dân ít nhất.

→ Overall, the most populous nation is China, but this country has the lowest GDP per person, while the US has the highest economic output per capita, but the lowest life expectancy.

Body

Ở phần này, các bạn có thể chia 2 đoạn theo: 

- Quốc gia: Những quốc gia nào có nhiều số liệu nổi bật → ta cho vào thân bài 1, những nước còn lại cho vào thân bài 2.

- Tiêu chí: Thân bài 1 nói về Population và GDP, thân bài 2 nói về Life expectancy.

Cụ thể trong bài này, chúng tôi sẽ lựa chọn cách thứ 2 là viết thân bài dựa theo tiêu chí. 

Từ vựng  ta có thể áp dụng để viết 2 khổ thân bài là:

- has a total population of…: có dân số là bao nhiêu

- followed by: theo sau bởi

- with the figure being significantly lower: với con số thấp hơn rất nhiều

- half the figure of…: bằng 1 nửa con số của…

- per person = per capita: trên đầu người

- around = about = approximately: khoảng, xấp xỉ

- The figure for: con số cho

- respectively: lần lượt là

- while = whereas: trong khi

As can be seen from the table, China has a total population of over 1.3 billion, followed by the US with the figure being significantly lower, at nearly 319 million. The population in the UK is the lowest, at only around 65 million, half the figure of Russia. In terms of GDP per capita, the US has the largest number, at nearly $54,000, while the lowest figure is recorded in China, just about $6,800. GDP per person in the UK is approximately $41,800, almost double that of Russia.

According to the table, life expectancy, on average, of people in the UK is highest, at 81.5 years, while that of Americans is lowest only 69.2 years. The figures for China and Russia are 75.2 and 72.3 years respectively.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!