1. Process là gì?

Dạng bài Process trong bài thi IELTS Writing Task 1 là loại biểu đồ khó nhất trong tất cả các loại biểu đồ vì nó không có một công thức cụ thể nào. Do đó, nhiều bạn sẽ cảm thấy lo ngại khi gặp phải dạng bài này. 

Loại biểu đồ này sẽ được chia thành 3 dạng cụ thể như sau:

- Dạng 1: Quá trình sản xuất – Manufacturing process

Dạng bài này thường yêu cầu người viết miêu tả quá trình sản xuất của một thứ nguyên liệu hoặc một sản phẩm cụ thể nào đó, có thể là sản xuất cà phê, sản xuất xi măng, quá trình lọc nước,… Vì vậy, các giai đoạn của một Manufacturing Process thường sẽ được miêu tả bằng ngôn ngữ bị động.

- Dạng 2: Quá trình tự nhiên – Natural process

Với dạng bài này, người viết thường phải miêu tả vòng đời (life cycle) của động vật/thực vật hoặc 1 chu kỳ, hiện tượng thời tiết diễn ra trong tự nhiên (vòng tuần hoàn của nước, quá trình hình thành một cơn bão, v.v.).  Do tính chất trên nên các giai đoạn của một Natural Process sẽ được miêu tả bằng ngôn ngữ chủ động.

- Dạng 3: Dạng bài mô tả Object (dạng này thường ít gặp)

2. Cách viết IELTS Writing Task 1 Process

Cấu trúc của một bài viết Process cũng sẽ tương tự như các dạng biểu đồ khác trong IELTS Writing Task 1 là gồm 3 phần, 4 đoạn:

- Introduction

- Overview

- 2 đoạn Body

Cách viết Introduction cho Process

Phần Introduction của bất cứ loại biểu đồ nào trong IELTS Writing Task 1 cũng sẽ được paraphrase lại từ đề bài. Đây là cách dễ dàng và nhanh chóng nhất để hoàn thành một câu mở đầu hoàn chỉnh và chính xác. 

Ban có thể áp dụng một số cấu trúc sau:

- The chart/diagram (shows/describes/illustrates) how +clause

- The production of……………..

- The process of producing/ making………………

- How………….is produced/ made.

- How to produce/ make…………

Ví dụ: The diagram shows how fresh apple is canned

Cách viết Overview cho Process

Đầu tiên, bạn cần chỉ ra có bao nhiêu giai đoạn trong process. Sau đó sẽ giới thiệu ngắn gọn bước bắt đầu và kết thúc của process, không kể lể dài dòng để dành việc viết cụ thể các bước cho phần thân bài.

Ở phần này, bạn có thể sử dụng các cấu trúc sau:

- There are ....main stages (steps) in the process/in the process of producing...,beginning with...and ending with...

- The …………………….involves ………………….main steps/ stages beginning with………………and finishing with…………………..

- Thiis flow chart provides an overview of 

Ví dụ: There are five main steps in the process of producing milk, meanwhile only three stages are required to store it after that.

Cách viết Body cho Process

Hai đoạn của Body sẽ là phần mô tả chi tiết từng bước của process.

- Nếu gặp 2 quy trình riêng biệt hay nói cách khác là 2 ảnh khác nhau, cách chia đoạn sẽ là mỗi đoạn nói về 1 quy trình (1 ảnh).

- Nếu đề cho 1 ảnh duy nhất, bạn có thể chia đôi quy trình sao cho hợp lý và phân chia thành 2 đoạn thân bài.

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Process

Dạng Quá trình sản xuất – Manufacturing process

+ Đề bài: 

The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for use in the construction industry. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Cách viết IELTS Writing Task 1 Process

Các từ vựng có thể áp dụng với dạng bài này

Theo trình tự như một chuỗi domino

Khi có 2 bước diễn ra cùng lúc

- First(ly) – Then – Next -….- Final(ly)

- After/Before

- Following/Followed by

- Once

- Subsequent/Subsequently

- ‘Having + Verb participle’

- During

- While/at the same time

- Thereby

+ Introduction

Paraphrase đề bài theo nhiều cách khác nhau.

The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for use in the construction industry. 

→ The diagram explains the way bricks are made for the building industry.

→ The diagram explains the way in which bricks are made for the building industry.

→ The diagram shows the processes used to make bricks for use in the building industry.

+ Overview

Khác với các loại biểu đồ khác, dạng Process thường không thể hiện sự biến động hoặc xu hướng thay đổi. Vì vậy, bạn có thể đề cập số bước/giai đoạn trong quá trình và cách quy trình bắt đầu - kết thúc.

Ví dụ: Overall, there are eight stages in the process, beginning with the removal of clay from the ground and finishing in the delivery of the final product.

+ Body

Với đề bài này bạn có thể chia thành 3 đoạn ở phần Body theo cách chia trong ảnh thay vì 2 đoạn như bình thường.

To begin, the clay used to make the bricks is removed from the ground by a mechanical digger. The clay is then placed onto a metal grid, which is used to break down the clay into smaller pieces. A roller assist in the process.

Following this, sand and water are added to the clay, and this mixture is transformed into bricks by either placing it into a mould or using a wire cutter. After that, the bricks are placed in an oven to dry for between 24 to 48 hours.

In the final stage, the bricks are put through a heating and cooling process. They are heated in a kiln at a moderate and then a high temperature (ranging from 200c to 1300c), followed by a cooling process in a kiln cooling chamber for 2 to 3 days. Finally, the bricks are removed, packed and delivered to their final destinations.

Dạng Quá trình tự nhiên – Natural process

+ Đề bài: 

The process below shows the life cycle of a species of large fish called the samon.

Cách viết IELTS Writing Task 1 Process


+ Introduction

Paraphrase đề bài theo nhiều cách khác nhau.

The process
diagram/drawing

- illustrate

- describe

- demonstrate

- the life cycle of salmon from eggs to adult fishes. 

- how salmon grow from eggs to mature individuals.

- the main stages which take place in the life cycle of salmon. 

Ví dụ: The diagram describes how salmon grow from eggs to mature individuals.

+ Overview

Trong phần này, ta cần tìm ra đặc điểm nổi bật của quá trình để đưa vào miêu tả trong đoạn Overview.

Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau cho bước này, tuy nhiên cách đơn giản nhất là chỉ ra số lượng các giai đoạn cùng với điểm bắt đầu/kết thúc của quá trình cần miêu tả.

Ví dụ: Overall, there are three main stages in the life cycle of salmon starting with salmon eggs in the upper river.

Ngoài ra, một số cách tiếp cận khác có thể kể đến như:

- In general, the complete life cycle lasts for approximately 10 years.” (Chu kỳ đó kéo dài trong bao lâu)

- In summary, each of the three stages in the development of the salmon takes place in a different aquatic location.” (Chỉ ra sự khác nhau giữa các giai đoạn)

- Overall, it can be seen that the first two stages of the salmon’s life cycle occur in freshwater environment while the third stage takes place in saltwater.” (Chia ra các nhóm giai đoạn)

+ Body

Chúng ta cũng có rất nhiều cách khác nhau để chia ra miêu tả ở 2 đoạn thân bài, nhưng trong ví dụ này bạn có thể chia thành 2 đoạn chính. Đoạn 1 sẽ miêu tả quá trình phát triển của cá hồi trong môi trường nước ngọt (‘fry’ và ‘smolt’) còn đoạn 2 tập trung vào giai đoạn cá hồi sống ở nước mặn (‘adult salmon’). 

Firstly, salmon begins life as eggs in the slow-moving upper reaches of a river, surrounded by reeds and pebbles. This shelter usually keeps the eggs safe for about five to six months before they hatch. The newborn fish normally called “fry” are very small, which are only three to eight centimeters long. The fry then follows the fast flow to the lower river and stay there for 4 years until they reach the length of twelve to fifteen centimeters. These grown fish are known as “smolt”. 

At the next stage of the life cycle, the ‘smolt’ migrate to the open sea. After approximately 5 years living in the ocean, these ‘smolt’ will have grown to adult size, which is about 70-76 centimeters. Their reproductive stage then begins as the mature salmon swims back to their birthplace and lays eggs. The salmon’s life cycle starts again at the same place where it begins.  

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!