1. Mixed Charts là gì?

Mixed Charts là dạng bài có 2 bảng biểu biểu thị 2 thông tin khác nhau, 2 bảng biểu này có thể cùng hoặc khác loại. Với dạng bài này, ta cần đưa ra so sánh về số liệu, nhận xét các điểm giống và khác nhau, cuối cùng đưa ra kết luận về mối tương quan giữa hai bảng biểu. 

Các loại biểu đồ kết hợp có thể có trong đề thi gồm:

- Table với pie chart 

- Table với line chart 

- Table với bar chart

- Pie chart với line chart 

- Pie chart với bar chart

- Line chart với bar chart

2. Cách viết IELTS Writing Task 1 Mixed Charts

Cấu trúc của một bài viết Mixed Charts cũng sẽ tương tự như các dạng biểu đồ khác trong IELTS Writing Task 1 là gồm 3 phần, 4 đoạn:

- Introduction

- Overview

- 2 đoạn Body

Cách viết Introduction cho Mixed Charts

Ở dạng bài này, chúng ta cũng viết mở bài tương tự như các dạng 1 loại biểu đồ bằng cách paraphrase lại những từ/cụm từ trong đề bài và viết lại bằng 1 hoặc 2 câu theo từng chart/graph riêng lẻ tùy vào đề bài. Các bạn có thể áp dụng mẫu câu sau để viết ở phần Mở bài :

The bar/chart  + illustrates/ gives information about/ shows/ depicts + (đối tượng 1 đề bài đưa) + while/and + the table/picture provides information about/describes/compares + (đối tượng 2 đề bài đưa).

Ví dụ : The line graph shows visits to and from the UK from 1979 to 1999, and the bar graph shows the most popular countries visited by UK residents in 1999.

-> The line graph illustrates the number of visitors from and to UK between 1979 and 1999, while the bar chart describes the most renowned places to visit by the UK in the year 1999.

Cách viết Overview cho Mixed Charts

Đối với dạng bài này, chúng ta có thể viết một cách đơn giản và hiệu quả bằng cách xác định thông tin nổi bật ở mỗi biểu đồ và sau đó đặt các câu vào phần Overview.

Các nhóm thông tin nổi bật trong mỗi biểu đồ mà chúng ta có thể quan sát và ghi lại gồm có:

- Số liệu cao nhất/ thấp nhất

- Sự chênh lệch giữa các số liệu

- Sự thay đổi theo thời gian hay xu hướng tổng quát (áp dụng khi dạng biểu đồ có sự thay đổi về mặt thời gian)

Một số từ và cụm từ có thể sử dụng để dẫn vào phần Overview: Overall/ Generally / It can be seen that / In summary/ In general / Generally.

Ví dụ:  Overall, the number of tourists visiting to and from United Kingdom increased significantly over the period of 20 years, and the figure of UK residents was always higher than that of UK visitors. It can also be seen that France is the most popular tourist destination, following by Spain.

Cách viết Body cho Mixed Charts

Ở phần body, ta không nên kết hợp việc phân tích số liệu của cả hai biểu đồ cùng một lúc vì đơn vị tính ở các dạng biểu đồ thường không tương đồng nên để chọn ra điểm để so sánh sẽ rất khó. Vậy nên, phương án tối ưu nhất trong dạng bài biểu đồ kết hợp Mixed Charts chính là phân tích lần lượt từng biểu đồ một theo từng đoạn.

- Đoạn 1: Phân tích chi tiết ý đã nêu ở overview hoặc điểm nổi bật của chart/graph thứ 1

- Đoạn 2: Phân tích chi tiết ý đã nêu ở overview hoặc điểm nổi bật của chart/graph thứ 2

- Đoạn 3: (nếu có) phân tích tương tự với chart/graph thứ 3

Đặc biệt cần lưu ý các điều sau:

- Khi bắt đầu chuyển từ overview sang body để miêu tả số liệu, nên dùng các cụm từ như “With regard to / Concerning / Regarding / As can be seen from ” + tên của biểu đồ.

Ví dụ: Regarding the table/ Concerning the pie chart

- Chỉ nên miêu tả những thông tin nổi bật nhất và đưa ra các đánh giá, so sánh dựa vào số liệu và mối tương quan giữa các biểu đồ, tránh liệt kê toàn bộ thông tin của các biểu đồ.

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Mixed Charts

Đề bài: 

The charts below show reasons for travel and the main issues for the travelling public in the US in 2009.

Cách viết IELTS Writing Task 1 Mixed Charts

Introduction

Paraphrase đề bài nhưng vẫn giữ được những thông tin chính giúp xác định biểu đồ miêu tả cái gì (US residents travelled - travel problems they experienced).

-> The bar chart and pie chart give information about why US residents travelled and what travel problems they experienced in the year 2009.

Overview

Ở phần này, ta cần lấy 2 thông tin có giá trị lớn nhất ở 2 biểu đồ, chỉ cần liệt kê đơn thuần.

-> It is clear that the principal reason why Americans travelled in 2009 was to commute to and from work. In the same year, the primary concern of Americans, with regard to the trips they made, was the cost of travelling.

Body

Chia mỗi đoạn thân bài miêu tả 1 loại biểu đồ. Cụ thể ở đây đoạn 1, ta tập trung viết về các thông tin được đề cập trong bar chart, còn đoạn 2 ta miêu tả các số liệu nổi bật trong pie chart.

Looking more closely at the bar chart, we can see that 49% of the trips made by Americans in 2009 were for the purpose of commuting. By contrast, only 6% of trips were visits to friends or relatives, and one in ten trips were for social or recreation reasons. Shopping was cited as the reason for 16% of all travel, while unspecific ‘personal reasons’ accounted for the remaining 19%.

According to the pie chart, price was the key consideration for 36% of American travellers. Almost one in five people cited safety as their foremost travel concern, while aggressive driving and highway congestion were the main issues for 17% and 14% of the travelling public. Finally, a total of 14% of those surveyed thought that access to public transport or space for pedestrians were the most important travel issues.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!