1. Cấu trúc đề thi IELTS Writing

Thời lượng của bài thi IELTS Writin là 60 phút và cấu trúc của bài thi gồm 2 bài Task 1 và Task 2. Trong đó, có sự khác biệt về nội dung bài thi giữa Academic IELTS và General IELTS. Cụ thể như sau: 

- Academic IELTS:

+ Task 1: tối thiểu 150 từ – 20 phút tương đương 1/3 tổng điểm thi: Thí sinh được yêu cầu để mô tả, giải thích những ý chính của dữ liệu của một biểu đồ, bảng biểu hay quy trình, hình ảnh,…

+ Task 2: tối thiểu 250 từ – 40 phút ~ 2/3 tổng điểm thi. Đề bài cho 1 chủ đề, thí sinh viết bài thảo luận, đưa ra ý kiến về chủ đề đó theo những khía cạnh được yêu cầu.

- General IELTS: 

+ Task 1: tối thiểu 150 từ – 20 phút ~ 1/3 tổng điểm thi. Đề bài sẽ đưa ra tình huống thông thường trong cuộc sống. Thí sinh được yêu cầu viết 1 lá thư với mục đích hỏi thăm hoặc giải thích tình huống đó.

+ Task 2: tối thiểu 250 từ – 40 phút ~ 2/3 tổng điểm thi. Đề cung cấp thông tin về 1 quan điểm, lập luận. Thí sinh sẽ thảo luận vấn đề này dựa trên hướng dẫn của đề bài.

2. Các chủ đề trong IELTS Writing thường gặp nhất

2.1. Các chủ đề trong IELTS Writing Task 1 thường gặp nhất

Money/Cost 

tiền tệ và chi phí
Birth/Death rate  Tỉ lệ sinh/tử
Water Usage  Sử dụng nước
Electricity use  Tỉ lệ sử dụng điện
Transportation  Các vấn đề liên quan tới giao thông như là quãng đường, tỷ lệ tai nạn,...
Import/Export  So sánh xuất nhập khẩu

2.1. Các chủ đề trong IELTS Writing Task 2 thường gặp nhất

Chủ đề Câu hỏi thường gặp
Education  assessment, IT in the classroom, school leaving age, research, student life, the important of sudying history, science, the arts, a foreign language
Work  Work Life, Business
Animals blood sports, pets, animals for scientific experriments
Environment global warming, climate change pollution, deforestation, natural resources: oil, coal, water, alternative fuels, energy crisis, depletion of resources
Tourism Cultural impacts environmental, Environment impacts tourism
Transport Private and public transportation, Transport problems
People Personality, Relationship
Cities and rural areas Development, urbanization, migration, quality of life
Goverment  Goverment Spending
Science and technology Space exploration, Internet, computers, telecommunications

Chúc các bạn thành công!