1. Cấu trúc đề thi IELTS Listening

Bài thi IELTS Listening dành cho Academic IELTS và General IELTS đều có thời lượng là 40 phút (trong đó: 30 phút làm bài và 10 phút chuyển đáp án vào phiếu làm bài). Bài thi bao gồm 4 dạng bài câu hỏi như sau: Trắc nghiệm (multiple choice), Ghép điểm (matching points), Ghi nhãn biểu đồ (diagram labelling), Hoàn thành câu (sentence completion).

Đối với mỗi bài thi Listening, thí sinh sẽ được nghe 4 Sections (mỗi Section là 1 audio để nghe) bao gồm: độc thoại, đàm thoại bởi một số người bản xứ có thể 2 hoặc nhiều người có giọng phát âm khác nhau của nhiều quốc gia khác với độ khó tăng dần. Thí sinh cần lưu ý, mỗi audio chỉ phát 1 lần duy nhất. Mục đích của phần thi này đó chính là kiểm tra năng lực của thí sinh trong việc nắm bắt và theo kịp các thông tin, các chi tiết và quan điểm của người nói đưa ra.

2. Các chủ đề trong IELTS Listening thường gặp nhất

2.1. Các chủ đề trong IELTS Listening Sections 1-2-3 thường gặp nhất

Đối với IELTS Listening Sections 1-2-3, các chủ đề phổ biến mà thí sinh hay gặp phải thường liên quan đến các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, cụ thể như sau: 

Enquiring the course
Enrolling at the international students’ office
Attending an orientation course 
Attending job interviews 
Renting a room (flat)
Giving tutorial presentations  
Going to an entertainment  
Going to a shopping mall or supermarket    
Asking a stranger or passer-by for directions  
Asking information at a bank or post-office    
Asking information about car parking or car hiring  
Going to the doctor, talking about medical facilities of colleges and universities   
Attending holiday and leisure activities    
Listening to an introduction about a scenic spot by a tour guide   

2.2. Các chủ đề trong IELTS Listening Sections 4 thường gặp nhất

Chủ đề nghe ở phần IELTS Listening Sections 4 mang tính chất khoa học và vĩ mô hơn so với các sections còn lại. Một số chủ đề tiêu biểu thường xuất hiện ở Sections 4 cụ thể như sau: 

Women’s issue    
Education examination    
Nature    
Environment pollution  
Transportation  
Food processing   
Unemployment   
Social issue    
Computer    
Marketing    
Racial matter    
Agriculture

Chúc các bạn thành công!